GERLESBORG LANDSKAPSINSTALLATION 1992

Bohuslän är ett landskap där inlandsisen slipat granitbergen bara, stuprätt ned i dalgångarna, där odlingsbart material samlats. Bergen reser sig blålila eller rosa som dramatiska jättar ur den bördiga slätten. Skalan för landskapsinstallation blir gärna monumental. Jag valde att arbeta med en äng som mätte cirka 120 x 60 meter, täckt av älggräs och delvis omgärdad av buskar och träd. På den första av de nedre bilderna ser man berget som reser sig brant vid slutet av älggräsängen. Så såg det ut här innan mitt ingrepp tagit form.

Via segling i skärgården och besök på det nedlagda stenbrottet, via studier av ängen uppe från berget och nedifrån, formades min idé. Landskapet krävde en tydlighet i formen och en skala som kunde göra sig gällande. Jag valde att markera en cirkeldiameter av 25 meter på ängen och slå den med lie och busksax, men lämnade en ellips av älggräs i mitten. På så sätt åstadkom jag med enkla medel en reliefverkan på en meters höjd, motsvarande älggräsets höjd från marken.

Jag arbetade sedan med ett segel, en himmelsk läpp, i ljusblå åldringsbeständig byggplast, som jag sydde med popnitar och en dragsko. Denna halvellips spändes sedan via stålvajrar från två fyrameters master förankrade på tre punkter var, ovanför älggräsellipsen. Den anpassade sig efter väderlek och klockslag. I det rosa gryningsljuset färgades den rosalila och antog en matt yta av dagg. Mitt på dagen i starkt solljus reflekterade den ljuset och speglade himmelens blå färg. I blåsten stod den vågrätt mot marken och kunde ses tydligt från bergets höjder.

 

GERLESBORG LANDSCAPE INSTALLATION 1992

Bohus County shows a landscape where the inland ice has ground off the granite mountainsides vertically down into the fertile remnant valleys. These mountains rise purplish grey or pink out of the flat stretches of land. The scale for landscape installation easily becomes monumental. I chose to work with a meadow measuring about 120 x 60 metres, covered with flowering wild Filipendula and partly surrounded by trees and bushes. On the first of the bottom images you overlook the entire meadow towards the mountainside at its end as it looked before my intervention.

Influenced by sailing along the coast and visits to the local derelict quarry, climbs in the mountains and studies of the meadow and its position in the landscape, I got an idea for my work. The landscape itself seemed to demand clarity of form and a scale of work that would be noticeable. I chose to mark a circle of 25 metres in diameter, to scythe it and trim it leaving only a central ellipse of Filipendula. Thus I managed to create a relief effect of the height of one metre with simple measures, equivalent to the height of the Filipendula flower carpet.

I worked with a sail or heavenly lip in light blue building plastic, that I sewed with blind rivets and a channel for the wire. This plastic half ellipse was then tightened with steel wires from two four-metre masts adjusted at three points each to the ground, above the Filipendula flower ellipse. The plastic lip adjusted in colour to the hour and the weather. In the rosy daybreak it was lilac and dew covered; in sunny mid day it reflected the light and the bright blue sky. Blowing straight out in the wind it was clearly seen from the mountains across the valley.